Hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ năm - 25/04/2024 14:03
Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-VKSTC ngày 16/4/2024 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân về việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các Phòng trực thuộc, các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung sau:
Hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 trong ngành Kiểm sát nhân dân
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, liêm chính.
Thông qua hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, kết quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành; xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và tận tâm phục vụ nhân dân.
2.  Các đơn vị bám sát những nội dung trọng tâm tại Mục 3, Phần II Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương để triển khai thực hiện. Chú trọng khai thác, viết bài về các nội dung, chủ đề: vai trò của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ tại các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát trong thực thi công vụ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền những kết quả, thành tích nổi bật, bài học kinh nghiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm...
3.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lựa chọn từ 02 đến 03 tác phẩm có chất lượng tốt, đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) từ ngày 01/l1/2023 đến 31/10/2024, gửi về Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của Ngành (Báo bảo vệ pháp luật) để Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Ngành đánh giá, lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải.

TÀI LIỆU KÈM THEO
Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương
Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây