Kết luận của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại cuộc họp giao ban công tác Quý IV năm 2011

Thứ năm - 17/11/2011 02:52

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghe báo cáo

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghe báo cáo
Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác quý IV năm 2011. Viện KSND Thừa Thiên Huế xin trích đăng toàn bộ nội dung Thông báo kết luận của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dâ tối cao tại cuộc họp giao ban công tác Quý IV năm 2011 từ Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo kết qu công tác quý III, phương hướng, nhim v trng tâm công tác quý IV năm 2011; Báo cáo v công tác kim tra năm 2011 ca Vin kim sát nhân dân ti cao; ý kiến phát biu ca đồng chí Nguyn Th Thy Khiêm - Phó Vin trưởng và các đồng chí d hp, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai - Phó Vin trưởng Thường trc Vin kim sát nhân dân ti cao ch trì hi nghđã kết lun:
1. Các V thc hành quyn công t và kim sát điu tra, kim sát xét x các v án hình s và Cc điu tra Vin kim sát nhân dân ti cao: Đẩy nhanh tiến độ gii quyết án, nâng cao cht lượng công tác thc hành quyn công t, công tác điu tra, không để các v án kéo dài, hn chế t l tr h sơ điu tra b sung gia các cơ quan tiến hành t tng. Phi hp vi các cơ quan tiến hành t tng tp trung gii quyết dt đim các v án trng đim, các v án dư lun xã hi quan tâm như: V án c ý làm trái các quy định ca Nhà nước v qun lý kinh tế gây hu quđặc bit nghiêm trng xy ra Tp đoàn Vinashin, v Công ty cho thuê tài chính, v Phm Đình Tiếngv.v 
2. Các V kim sát vic tuân theo pháp lut trong hot động tư pháp: Nâng cao hiu qu chđạo công tác kim sát hot động tư pháp đối vi các Vin kim sát địa phương, tp hp nhng khó khăn, vướng mc trong công tác kim sát để hướng dn kp thi. Khn trương xây dng các văn bn hướng dn vic gii quyết các v, vic dân s, v án hành chính và thi hành án hình s, thi hành án dân s theo quy định mi ban hành.
- V 4 tng hp đánh giá hiu qu, cht lượng công tác kim sát giam gi, ci to khi chuyn các tri giam ca B Công an cho các Vin kim sát địa phương kim sát t 1/7/2011. Nhng khó khăn, vướng mc và hướng gii quyết.
- V 5, V 12 tng hp đánh giá kết qu vic trin khai thc hin Lut t tng hành chính, vic chun b thc hin Lut sa đổi, b sung mt sđiu ca B lut t tng dân s ca các Vin kim sát địa phương, nhng thun li, khó khăn trong vic trin khai thc hin.Chú trng vic kin toàn t chc, sp xếp cán b và t chc tp hun, bi dưỡng công tác nghip vđể thc hin tt chc năng kim sát hot động tư pháp trong lĩnh vc dân s, hành chính.
- V 7  chđạo các đơn v trong ngành kim tra, rà soát đơn khiếu ni, t cáo theo Ch th 09/CT-TW ca Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đôn đốc, kim tra các đơn vđể đẩy nhanh tiến độ gii quyết đơn thuc thm quyn ca Vin kim sát do cơ quan Đảng, Nhà n­ước chuyn đến. Các đơn bc xúc, kéo dài, các đơn đề ngh xem xét kháng ngh giám đốc.
- V 10 báo cáo Lãnh đạo Vin kết qu kim tra, rà soát các trường hp b kết án có mc án dưới 5 năm tù trn thi hành án t 30/12/1996 tr v trước, đề xut vic xđể báo cáo cơ quan có thm quyn quyết định.
3. V công tác t chc cán b
- V 9 quan tâm chđạo, đôn đốc và kim tra công tác tuyn dng ca các Vin kim sát địa phương, có bin pháp c thđể tuyn dng đủ s biên chế được giao. Kim tra, đánh giá khi lượng và yêu cu công vic hin nay ca các đơn vđể xác định biên chế cho phù hp giúp các đơn v hoàn thành tt nhim vđược giao. Cùng vi vic rà soát biên chế ca tng đơn v, cn đánh giá cht lượng đội ngũ cán b, kim sát viên. Nghiên cu vic đề ngh b nhim t các cán b tích cc Vin kim sát địa phương để b sung đội ngũ Kim sát viên Vin kim sát nhân dân ti cao có cht lượng cho ngành .
- V 9 cùng Trường Đào to, bi dưỡng nghip v kim sát chđộng nghiên cu đề xut sm v mô hình đào to cán b ca ngành, bám sát s chđạo ca Lãnh đạo Vin, chun b các điu kin cn thiết để thc hin tt vic đào to ngun nhân lc đáp ng yêu cu và nhim v mi. T chc các lp tp hun, bi dưỡng công tác nghip vđể thc hin tt chc năng kim sát hot động tư pháp trong lĩnh vc dân s, hành chính.
4. Vin khoa hc kim sát: kim tra, rà soát và báo cáo tiến độ vic xây dng văn bn quy phm pháp lut theo chương trình xây dng Lut, Pháp lnh ca Quc hi và các Thông tư liên tch hướng dn áp dng pháp lut và các văn bn hướng dn áp dng pháp lut ca Ngành theo kế hoch ca các đơn v trc thuc Vin kim sát nhân dân ti cao. Xác định nguyên nhân, lý do chm tr và các bin pháp đẩy nhanh công tác này. Theo dõi, hướng dn và kim tra vic trin khai tng kết vic thi hành Hiến pháp năm 1992 trong toàn Ngành đảm bo cht lượng và tiến độ theo Kế hoch.  
5. Công tác tài chính và đầu tư xây dng cơ s vt cht
 - V 11:Thc hin tt công tác điu chnh d toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 cho các đơn v trong toàn Ngành; Tiếp tc làm vic vi các cơ quan chc năng phê duyt Đề án “Đầu tư trang thiết b, phương tin làm vic cho ngành Kim sát nhân dân nhm đáp ng yêu cu, nhim v mi thc hin trong giai đon 2011 - 2015”; lp và phân b d toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2012.
 Vic mua sm trang thiết b phc v hot động ca các đơn v thuc Vin kim sát nhân dân ti cao hin đang khó khăn. V 11 cn cp nht các văn bn chđạo ca Th tướng Chính ph, ca B tài chính để vn dng và  có cơ chế tháo g khó khăn. Nghiên cu, báo cáo B tài chính v chế độ ph cp công vđối vi công chc Vin khoa hc kim sát, Trường bi dưỡng nghip v kim sát; Nghiên cu, báo cáo Th tướng Chính ph v chế độ bi dưỡng cho cán b, Kim sát viên làm công tác  đấu tranh phòng, chng ma túy ca Ngành. Kim tra nhng vướng mc trong vic thc hin chế độ bi dưỡng tiếp dân. V 11 phi hp vi Vin kim sát địa phương to điu kin để đoàn Kim toán Nhà nước t chc kim toán đánh giá đúng thc trng ca ngành Kim sát nhân dân.
 6. Văn phòng hướng dn các đơn v xây dng Báo cáo Tng kết công tác kim sát, Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2011, tng hp xây dng Báo cáo Tng kết công tác kim sát toàn Ngành.
 Các đơn v quan tâm thc hin tt chế độ thông tin, báo cáo, thng kê, nht là xây dng biu mu thng kê, truyn dn s liu.
 7. V công tác kim tra: Nhiu đơn v chưa chp hành nghiêm túc quy trình, th tc ca Quy chế Kim tra; Thiếu s phi hp, qun lý trong công tác kim tra, kim tra nhiu nhưng cht lượng kim tra mt sđơn v hn chế…. Trên cơ s báo cáo v công tác kim tra, Văn phòng xây dng chuyên đề để t chc hi ngh rút kinh nghim và  nghiên cu để sa đổi, b sung Quy chế kim tra cho phù hp vi quy định mi và yêu cu qun lý ca Ngành. Trong tháng 10 và tháng 11, lãnh đạo Vin kim sát nhân dân ti cao t chc Đoàn kim tra ti các Vin kim sát địa phương, đề ngh các đơn v c Kim sát viên có trách nhim, có năng lc và kinh nghim tham gia Đoàn.
 8.Các đơn v tăng cường công tác qun lý cán b, chp hành nghiêm Quy chế nghip v, k lut lao động. Hoàn thành các ch tiêu công tác theo Chương trình, Kế hoch công tác đầu năm.
 Văn phòng thông báo kết lun ch đạo ca Lãnh đạo Vin kim sát nhân dân ti cao để các đơn v t chc thc hin đồng thi thc hin tt Chương trình công tác Quý IV năm 2011 đã đề ra.

Nguồn: www.vksndtc.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây