Khối thi đua cấp phòng phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thứ ba - 26/03/2024 14:16
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2024, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua trong năm 2024, Khối thi đua cấp phòng gồm 08 đơn vị: Văn phòng tổng hợp, Phòng 1, Phòng 2, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Phòng 15, Thanh tra - Khiếu tố tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung trọng tâm như sau: 
Khối thi đua cấp phòng phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024
- Một là, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các đơn vị trong Khối tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và các danh hiệu thi đua đã đăng ký với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Hai là, tiếp tục hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của cả nước do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, VKSND tối cao phát động, như: Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; Phong trào thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân” và các phong trào thi đua do địa phương phát động.
- Ba là, giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; gắn lãnh đạo với công tác kiểm tra, giám sát; công chức và người lao động trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành trong khi thi hành công vụ; không có công chức và người lao động vi phạm kỷ cương, kỷ luật, vi phạm pháp luật.
- Bốn là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị với tổ chức đoàn thể để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. 
- Năm là, thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị để làm nòng cốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành. 
- Sáu là, tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa đến toàn thể công chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua.
Các đơn vị trong Khối thi đua cấp phòng cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội dung nói trên, đưa phong trào thi đua của Khối và từng đơn vị phát triển sâu rộng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2024 của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: Nguyễn Liêm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây