Định hướng công tác kiểm sát trong thời gian tới

Thứ năm - 14/07/2011 23:53
Bài báo cáo "Định hướng công tác trong thời gian tới" của đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày trong Hội nghị cán bộ ngành kiểm sát nhân dân năm 2011.
Đồng chí Trần Quốc Vượng
Đồng chí Trần Quốc Vượng

Trải qua 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Đã thực hiện thành công bước đầu sự nghiệp đổi mới, tiếp tục tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đời sống nhân dân được cải thiện; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững; vị thế, uy tín của nước ta được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển đi lên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011- 2015; xác định Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011- 2020; thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Đại hội đã xác định Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị- xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Đại hội XI đề ra, đã đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và VKSND nói riêng; đòi hỏi toàn Ngành phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong văn kiện Đại hội để triển khai vào công tác kiểm sát.
Nhằm đáp ứng yêu cầu này, Lãnh đạo VKSND tối cao quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn ngành Kiểm sát nhân dân nhằm quán triệt tới các đồng chí Viện trưởng VKSND các địa phương và Viện trưởng VKSQS các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc những nội dung quan trọng trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và trong các đạo luật mới được Quốc hội thông qua, có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đối với tổ chức và hoạt động của Ngành ta trong thời kỳ mới.

Tôi xin trình bày với các đồng chí một số nội dung cơ bản sau đây:

I- CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁC QUI ĐỊNH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN:

Trong nhiều năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương lớn về đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân.

1- Về chức năng của Viện kiểm sát nhân dân

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức VKSND, đánh dấu sự ra đời của một hệ thống cơ quan Nhà nước mới, với chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, đảm bảo cho pháp luật được chấp hành một cách nghiêm chỉnh và thống nhất; bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân là nhằm đáp ứng yêu cầu củng cố và xây dựng trật tự pháp luật, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng chống tội phạm trong điều kiện cả nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước. Trải qua các giai đoạn khác nhau của cách mạng, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đã góp phần tích cực vào thắng lợi lịch sử năm 1975, thống nhất đất nước, cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đến năm 2002, trên cơ sở Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Luật tổ

chức VKSND năm 2002 qui định VKSND thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Và từ đó đến nay, trong quá trình nghiên cứu để hoàn thiện tổ chức bộ máy Nhà nước ta, có một số ý kiến đặt ra về chức năng của ngành Kiểm sát nhân dân. Nhưng các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp vẫn tiếp tục khẳng định Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức theo hệ thống thống nhất, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và có hai chức năng: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đảng và Nhà nước yêu cầu VKSND phải cố gắng làm tốt hơn nữa hai chức năng này.

Nghị quyết số 08- NQ/TW năm 2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới xác định: Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp; tăng cường công tác kiểm sát việc bắt, giam, giữ; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp oan, sai trong bắt giữ.
Nghị quyết số 49-NQ/TW năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tiếp tục khẳng định “Trước mắt, Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên chức năng như hiện nay là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Sơ kết quá trình thực hiện cải cách tư pháp theo Nghị quyết 08- NQ/TW năm 2002 và Nghị quyết 49-NQ/TW năm 2005, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 79-KL/TW ngày 28/7/2010 về đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND, VKSND và CQĐT, trong đó khẳng định:“Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp như hiện nay”.
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta xác định: “Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Trên cơ sở đó, Đại hội khẳng định cần “Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”.

Trên cơ sở những nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng hệ thống tư pháp trong Chiến lược cải cách tư pháp, Đảng ta chỉ rõ: “Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức Toà án, bảo đảm tốt hơn các điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”.
Như vậy, trong gần 10 năm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định VKSND thực hiện hai chức năng: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; Đảng và Nhà nước ta khẳng định phải bảo đảm tốt hơn các điều kiện để VKS thực hiện tốt chức năng của mình. Như vậy, trong thời gian tới, chúng ta phải tổ chức thực hiện thật tốt hai chức năng của ngành. Đây là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị của toàn Ngành trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân.

2- Về chủ trương tăng cường nhiệm vụ công tố.

Đây là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta từ khi thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và được Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay.
Tại Hội nghị tổng kết công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 1966, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCHTW Đảng đã chỉ rõ: “Ngành Kiểm sát là một trong những công cụ của Nhà nước dân chủ nhân dân, có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, làm cho pháp luật được chấp hành một cách nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, tăng cường chuyên chính đối với bọn phản cách mạng, tăng cường kỷ luật xã hội trong quần chúng nhân dân. Để đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh trong nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân cần kiểm tra các vụ bắt, giam và xét xử một cách sáng suốt, thận trọng. Đối với những hành vi phạm pháp của một số công dân, cần có biện pháp xử lý thích đáng, kiên quyết. Không xử oan một người ngay nhưng cũng không để lọt một kẻ có tội”.

Năm 1967, khi nghe báo cáo công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTVQH đã kết luận: “Công tố là một biện pháp chuyên chính trong bất cứ Nhà nước nào. Không có cơ quan Nhà nước nào có thể thay thế ngành Kiểm sát để sử dụng quyền công tố. Bắt giam, điều tra, tha, truy tố, xét xử có đúng người, đúng tội, đúng pháp luật hay không, có đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước hay không, điều đó chính là Viện kiểm sát phải trông nom, bảo đảm làm tốt”.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thay mặt Đảng và Nhà nước đã yêu cầu ngành Kiểm sát nhân dân: “Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của VKSND trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội”.
Các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp như Nghị quyết 08- NQ/TW, Nghị quyết 49- NQ/TW và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định và yêu cầu VKSND phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác công tố.

Nghị quyết số 08- NQ/TW năm 2002 của Bộ Chính trị xác định: Hoạt động công tố phải thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng nhằm bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà.
Trong Nghị quyết số 49-NQ/TW năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ Chính trị tiếp tục yêu cầu VKSND tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà xét xử.

Văn kiện Đại hội XI của Đảng chỉ rõ Viện kiểm sát nhân dân phải: “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”.
Như vậy, Đảng và Nhà nước luôn luôn khẳng định xây dựng một nền công tố mạnh, Viện KSND có trách nhiệm quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác công tố của Viện kiểm sát phải xuyên suốt, bao quát quá trình tố tụng kể từ khi khởi tố vụ án, điều tra, xét xử cho đến khi có bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật. Phải bảo đảm mọi hành vi phạm tội và người phạm tội được phát hiện kịp thời, đầy đủ, xử lý nghiêm minh, có căn cứ và đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Đồng thời, công tác công tố phải bảo đảm không để làm oan người vô tội. Chống để lọt tội phạm và người phạm tội, đồng thời không để làm oan người vô tội là hai mặt của một vấn đề trong công tác công tố, Viện kiểm sát các cấp phải quán xuyến làm tốt cả hai yêu cầu này.

Đồng chí Lê Duẩn đã từng căn dặn ngành Kiểm sát: “Vấn đề không phải chỉ đơn giản là xử một vụ án, trừng phạt một tội phạm nào đó, điều quan trọng là phải tìm mọi cách để làm giảm bớt những hành động phạm pháp và tốt hơn hết là ngăn ngừa đừng để các việc sai trái xảy ra. Kiên quyết không dung thứ cái oan và không làm điều oan cho bất cứ một ai. Một người bị tội oan chẳng những người ấy đau khổ mà gia đình con cái họ càng đau khổ hơn. Làm điều oan cho một người nào đó thì chúng ta không còn lẽ sống nữa, bởi vì chúng ta là những người cộng sản”.

Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác công tố còn được thể hiện rõ nét trong Luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mới được Quốc hội ban hành vừa qua. Theo Luật này, VKSND có trách nhiệm đối với phần lớn các trường hợp để xảy ra oan trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thực chất thì Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm đối với tất cả các trường hợp làm oan người vô tội, bởi lẽ chúng ta có trách nhiệm và có các quyền hạn để chống làm oan ngay từ khi phát hiện có sự việc phạm tội xảy ra. Vì vậy, để xảy ra làm oan trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố là trách nhiệm của chúng ta. Và cho dù đến giai đoạn xét xử, Toà án xét xử oan và phải chịu trách nhiệm bồi thường thì VKSND cũng có trách nhiệm trong đó, bởi vì cũng là do Viện kiểm sát đã truy tố oan người vô tội.

Bên cạnh những yêu cầu nêu trên, Đảng và Nhà nước chủ trương sẵn sàng đảm bảo tốt hơn các điều kiện để VKSND thực hành quyền công tố.
Ngành Kiểm sát nhân dân phải quán triệt đầy đủ những quan điểm trên của Đảng và của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong nhận thức cũng như trong hành động cụ thể, để không ngừng nâng phấn đấu cao chất lượng và hiệu quả, hiệu lực công tố; góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

3- Chủ trương tăng cường vai trò của VKSND trong các hoạt động tư pháp

Trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, những năm qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đã tập trung chỉ đạo toàn ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; trong đó nhấn mạnh tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp trong xét xử án hình sự, dân sự, hành chính; giam giữ, cải tạo; thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo. Mấy năm gần đây, chúng ta đã tăng cường công tác nghiên cứu lý luận cơ bản để làm rõ những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của VKSND trong bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như những bất hợp lý trong cơ chế pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của VKS khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp theo qui định của Hiến pháp và Luật tổ chức VKSND. Thực tiễn hoạt động tư pháp trong thời gian qua ở nước ta cho thấy, VKSND làm tốt chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp đã góp phần quan trọng xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý. Trong một số đạo luật mới được Quốc hội thông qua đã xác định nhiều điểm mới về vai trò, trách nhiệm của VKSND trong các hoạt động tư pháp, theo hướng tăng cường trách nhiệm cao hơn đối với Ngành ta trong lĩnh vực này.

3.1- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2012) đã qui định VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự; thực hiện các quyền yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị theo qui định của pháp luật nhằm đảm bảo cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật. VKSND tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; các phiên toà sơ thẩm đối với những vụ án do Toà án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có một bên đương sự là người có nhược điểm về thể chất, tâm thần; các phiên họp, phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Như vậy, Viện kiểm sát phải tham gia khoảng 80% các phiên toà xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự (hiện nay, Viện kiểm sát mới chỉ tham gia 0,4%); tham gia 100% các phiên họp, phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm.

Với qui định mới của BLTTDS (sửa đổi), trỏch nhiệm của VKSND trong tố tụng dõn sự thời gian tới sẽ rất nặng nề, là một thách thức lớn đũi hỏi toàn Ngành phải tăng cường đầu tư về tổ chức, cán bộ; chúng ta phải thực sự nỗ lực phấn đấu mới hoàn thành được nhiệm vụ.

3.2- Luật tố tụng hành chớnh tuy không có qui định thay đổi lớn về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát, nhưng vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính được khẳng định một cách rõ ràng, rành mạch hơn. Mặt khác, Luật qui định mở rộng phạm vi thụ lý giải quyết các vụ án hành chính của Toà án. Theo đó, Toà án có thẩm quyền giải quyết hầu hết các khiếu kiện đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính, chỉ trừ một số lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước. Điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện ra Toà án cũng dễ dàng hơn trước đây (không bắt buộc phải khiếu nại đến cơ quan hành chớnh cú thẩm quyền giải quyết rồi mới khởi kiện ra Toà ỏn). Với qui định như vậy, dự báo khối lượng việc khiếu kiện hành chính mà Toà án thụ lý sẽ tăng nhanh khi Luật có hiệu lực. Do vậy, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo Luật tố tụng hành chính cũng rất nặng nề.

3.3- Luật thi hành ỏn hỡnh sự qui định nhiều điểm mới làm tăng thêm trách nhiệm của Viện kiểm sát trong lĩnh vực này. Điều đáng chú ý là Luật qui định VKSND cấp tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đối với trại giam đặt tại địa phương trong thi hành ỏn phạt tự. Từ 01/7/2011, tất cả cỏc Viện kiểm sỏt cấp tỉnh sẽ thực hiện thẩm quyền này. Qui định mới của Luật thi hành án hỡnh sự tăng trách nhiệm của Viện kiểm sát các địa phương trong kiểm sát thi hành án hỡnh sự. Luật thi hành ỏn dõn sự qui định rừ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sỏt trong thi hành ỏn dõn sự, nhất là thẩm quyền kháng nghị của Viện kiểm sát và trách nhiệm trả lời kháng nghị của Cơ quan thi hành án.

Để triển khai thực hiện Luật thi hành án dân sự và Luật thi hành án hình sự, bộ máy Cơ quan thi hành án dân sự và hình sự các cấp đã được tăng cường. Đã hình thành hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, từ Tổng cục thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp tới các Cục và Chi cục thi hành án dân sự tại các địa phương. Tổng cục thi hành án hình sự của Bộ Công an cũng được thành lập. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường tổ chức và hoạt động của VKSND để đáp ứng yêu cầu công tác kiểm sát thi hành án trong tình hình mới.
Có thể nói, những thay đổi rất cơ bản, rất quan trọng về trách nhiệm của VKSND trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp thể hiện trong các đạo luật nêu trên đòi hỏi toàn ngành Kiểm sát nhân dân phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng và đổi mới nhiều hơn nữa mới có thể đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

4- Chủ trương đổi mới tổ chức VKSND theo tiến trình cải cách tư pháp.
Bộ Chính trị đã kết luận về định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của TAND, VKSND và CQĐT theo tiến trình cải cách tư pháp; theo đó, tổ chức hệ thống VKSND thành 4 cấp, phù hợp với hệ thống tổ chức Toà án nhân dân. Cụ thể là: VKSND khu vực, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; VKSND cấp cao và VKSND tối cao. Hệ thống tổ chức TAND cũng được tổ chức thành 4 cấp, trong khi cơ bản giữ nguyên mô hình tổ chức của hệ thống CQĐT trong Công an nhân dân như hiện nay.
Ngày 30/8/2010, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCSĐ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW Bộ Chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ta những quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Việc đổi mới phải bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ta, bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sỏt các cấp.

Trong các nhiệm vụ về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát các cấp thì việc thành lập VKSND khu vực là nhiệm vụ lớn và khó khăn, phức tạp, cần được tập trung chỉ đạo để thực hiện đúng lộ trình và đạt được yêu cầu đề ra.

Chúng ta cần nghiên cứu mô hình tổ chức và thẩm quyền của VKSND khu vực để vừa đảm bảo “tương ứng với số lượng và địa hạt tư pháp của TAND sơ thẩm khu vực”, đồng thời phải bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình điều tra của CQĐT trong điều kiện hệ thống tổ chức CQĐT vẫn giữ nguyên như hiện nay. Cần chủ động nghiên cứu, phối hợp với cấp uỷ địa phương, với ngành Toà án nắm chắc địa bàn, tổ chức và hoạt động của các Viện kiểm sỏt cấp huyện; nhất là nắm chắc biên chế cán bộ, Kiểm sát viên, số vụ việc giải quyết hàng năm của từng đơn vị và dự báo những năm tới; trên cơ sở đó xác định địa hạt tư pháp tổ chức VKSND khu vực. Đồng thời, cần nghiên cứu việc chuẩn bị thành lập Đảng bộ VKSND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương với cơ cấu mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, việc tổ chức VKSND khu vực trong điều kiện đòi hỏi nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố; nâng cao trách nhiệm, vai trò của VKSND trong kiểm sát hoạt động tư pháp sẽ dẫn đến sự thay đổi rất căn bản về số lượng và tính chất công việc của mỗi cấp kiểm sát; nhất là số lượng công việc ở cấp khu vực sẽ tăng lên đáng kể. Do vậy, cần nghiên cứu để có những đổi mới về tổ chức bộ máy, cán bộ, phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cho Viện kiểm sỏt mỗi cấp; nhất là đối với Viện kiểm sỏt cấp khu vực.

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của VKSND trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kiểm sát thi hành án; cần khẩn trương củng cố, kiện toàn các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc VKSND tối cao, các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND cấp tỉnh và các bộ phận nghiệp vụ tương ứng thuộc VKSND cấp huyện. Trên cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, VKSND các tỉnh chủ động đề xuất việc chia tách, thành lập mới các đơn vị nghiệp vụ; nghiên cứu sắp xếp bố trí lại cán bộ, Kiểm sát viên theo hướng tăng cường cho các khâu công tác này, nhất là những nơi có nhiều án dân sự, hành chính, có trại giam đóng trên địa bàn.

Nhấn mạnh với các đồng chí một số chủ trương mới của Đảng về tổ chức và hoạt động của Ngành ta trong thời gian tới để chúng ta cùng thấy trách nhiệm đối với Ngành. Những thay đổi nói trên đòi hỏi toàn Ngành phải khẩn trương triển khai nhiều công việc trước mắt cũng như về chiến lược lâu dài, cả về tổ chức lực lượng đến đổi mới biện pháp, phương pháp công tác nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

II- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC CỦA NGÀNH TA TRONG THỜI GIAN TỚI.

Trong thời gian tới, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, các qui định của pháp luật về VKSND, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong cải cách tư pháp.

Toàn Ngành phải tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, các qui định mới của Đảng và Nhà nước về tổ chức và hoạt động của VKSND trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo các quan điểm của Đảng, qui định mới của Nhà nước. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, các Trang thông tin điện tử của Ngành phải có kế hoạch tuyên truyền mạnh mẽ để cán bộ, công chức trong Ngành cũng như các ngành, các cấp và nhân dân hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của VKSND; qua đó thấy rõ hơn vai trò của VKSND trong hệ thống bộ máy nhà nước nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng; nhận thức rõ hơn trách nhiệm to lớn của ngành ta trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm cho pháp chế xã hội chủ nghĩa được giữ vững, góp phần bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát phải làm rõ những yêu cầu của Đảng, Nhà nước đối với các công tác của ngành Kiểm sát trong giai đoạn mới; qua đó đề xuất hoàn thiện về nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân theo Chiến lược cải cách tư pháp; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo định hướng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, nhất là các Đề án, Dự án luật có liên quan trực tiếp đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND; đặc biệt là công tác nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức VKSND 2002, Bộ luật TTHS 2003 và Đề án mô hình TTHS Việt Nam. Các đạo luật này phải thể hiện được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy VKSND theo tinh thần cải cách tư pháp; qui định đầy đủ quyền hạn của Viện kiểm sỏt để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; thể hiện được tinh thần đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành đáp ứng với yêu cầu mới.

Hai là, công tác kiểm sát phải bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Từ bản chất của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, cho thấy công tác của VKSND mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ nhưng có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn rất sâu sắc. Công tác kiểm sát của ngành ta nhằm mục tiêu bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và quyền dân chủ của công dân. Pháp luật của Nhà nước ta thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng. Mục tiêu cao nhất của hoạt động kiểm sát là phục vụ sự phát triển của đất nước theo đường lối của Đảng. Do vậy, mỗi Kiểm sát viên phải quán triệt, vận dụng nhuần nhuyễn các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội vào công tác chuyên môn của mình. Các chủ trương, kế hoạch công tác toàn ngành cũng như của từng Viện kiểm sỏt địa phương phải bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khi xử lý các vụ việc cụ thể, một mặt chúng ta phải bảo đảm tính có căn cứ và hợp pháp trong các quyết định xử lý, mặt khác phải cân nhắc, tính toán để phục vụ tốt nhất, có hiệu quả nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND các cấp phải chú trọng tham mưu cho cấp uỷ những vấn đề trong phòng, chống tội phạm, trong quản lý và phát triển kinh tế, xã hội. Viện kiểm sát quân sự các cấp phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ của ngành; bám sát nhiệm vụ chính trị do các cấp uỷ Đảng và cấp trên giao cho; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quân đội; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Làm tốt yêu cầu này là chúng ta đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

Ba là, nắm vững và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, Đảng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra. Đây là chủ trương nhằm xây dựng một nền công tố mạnh, chúng ta phải quán triệt sâu sắc để thể hiện ngay trong quá trình thực hành quyền công tố trong từng giai đoạn của tố tụng hình sự. Theo qui định của pháp luật hiện hành, trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, VKSND vừa thực hành quyền công tố, vừa kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình khởi tố, điều tra của CQĐT. Hai nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ, hữu cơ, tác động qua lại với nhau, tuy mỗi nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu đặc thù. Khi thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát áp dụng các biện pháp do pháp luật qui định để đưa người phạm tội ra truy tố, xét xử. Khi kiểm sát tuân theo pháp luật, VKS theo dõi, giám sát, bảo đảm để hoạt động của CQĐT và của những người tham gia tố tụng tuân thủ đúng pháp luật; bảo đảm việc ra các quyết định tố tụng (khởi tố, bắt giam, tha, truy tố…) phải có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy, Viện kiểm sát không thể thực hành quyền công tố được tốt nếu không kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật. Như vậy, trong quan hệ qua lại, kiểm sát tuân theo pháp luật trong giai đoạn điều tra là để bảo đảm cho thực hành quyền công tố có chất lượng, hiệu quả. Lâu nay, có lúc, có nơi chúng ta chưa xác định đúng mối quan hệ này; do vậy, khi thì chúng ta nhấn mạnh nhiệm vụ thực hành quyền công tố mà chưa chú ý đúng mức hoạt động kiểm sát tuân theo pháp luật; khi thì chúng ta chỉ chú trọng kiểm sát tuân theo pháp luật mà chưa quan tâm đến thực hành quyền công tố, coi việc điều tra, thu thập chứng cứ là việc của CQĐT, chỉ khi có hồ sơ vụ án chuyển sang thì chúng ta mới xem xét. Trước yêu cầu tăng cường trách nhiệm công tố với điều tra, gắn công tố với điều tra đòi hỏi chúng ta phải nhận thức lại mối quan hệ này. Khi thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát là cơ quan Nhà nước nhân danh quyền lực Nhà nước để đưa người phạm tội ra Toà; do vậy, Viện kiểm sát phải nắm bắt và quản lý được tình hình tội phạm; kiểm sát được việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, áp dụng mọi biện pháp pháp luật TTHS cho phép để chống bỏ lọt tội phạm. Trong quá trình điều tra tội phạm, Viện kiểm sát không phải chỉ đứng bên ngoài để quan sát, giám sát CQĐT mà phải tham gia sâu hơn vào quá trình điều tra, bám sát các hoạt động điều tra để làm rõ tội phạm, cùng chịu trách nhiệm với CQĐT về kết quả điều tra. Viện kiểm sát phải kịp thời đưa ra các yêu cầu điều tra chuẩn xác, có tác dụng thực tế trong định hướng điều tra, xác định tội phạm. Chúng ta chủ động cùng với Cơ quan điều tra tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra; phải coi những khó khăn, vướng mắc đó là của chính chúng ta để cùng với CQĐT bàn biện pháp khắc phục. Khi thấy cần thiết thì trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo qui định của pháp luật để chủ động thu thập và kiểm tra chứng cứ. Mặt khác, Viện kiểm sát kiên quyết không phê chuẩn hoặc khi cần thiết thì huỷ bỏ các quyết định trái pháp luật và không có căn cứ, góp phần bảo đảm không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.

Trong giai đoạn xét xử, VKSND phải đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà. Vai trũ của Kiểm sát viên tại phiờn tũa là thay mặt Nhà nước để thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, do vậy tại phiên toà, Kiểm sát viên cần phải chủ động, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, lệch lạc, lợi dụng dân chủ để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để từ đó bảo vệ quan điểm truy tố, bảo vệ pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Kiểm sát viên phải nắm vững các qui định của pháp luật, nắm vững chứng cứ liên quan đến vụ án, dự báo trước các tình huống và các phương án để bảo vệ quan điểm truy tố, tôn trọng quyền của Luật sư và quyền bào chữa của bị cáo; tranh tụng dân chủ với Luật sư và những người tham gia tố tụng. Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên toà phải là kết quả của quá trình tranh tụng dân chủ, công khai, có trách nhiệm giữa Kiểm sát viên với Luật sư bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật.

Để nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, chúng ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác điều tra của Viện kiểm sát. Thời gian vừa qua, Cơ quan điều tra của VKSND tối cao đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động; chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cũng đã được nâng lên một bước, tuy nhiên công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu. Trong thời gian tới, ngành ta sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố về tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra của Ngành, nâng cao chất lượng cán bộ, Điều tra viên; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo việc điều tra. Công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao phải góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố của ngành, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Cơ quan điều tra của ngành cần chú trọng phát hiện, tổng hợp các nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm và tội phạm trong hoạt động tư pháp, có nhiều kiến nghị với các cơ quan hữu quan có biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Thời gian tới, để tăng cường trách nhiệm công tố, Ngành ta cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố với các tội phạm về tham nhũng, ma tuý, xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực tài chính- tiền tệ, điện tử- viễn thông, sinh học, môi trường v.v. Kiên quyết thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác trọng tâm như giảm tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, hạn chế và từng bước khắc phục tỷ lệ án đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không chứng minh được hoặc do bị can không phạm tội, án do Toà án tuyên không phạm tội.

Trong kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là đối với công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kiểm sát thi hành án, VKSND các cấp cần nắm vững quan điểm của Đảng và qui định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong lĩnh vực này và tổ chức thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện. Trước mắt, cần bảo đảm có đủ Kiểm sát viên để tham gia các phiên họp, phiên toà theo qui định của pháp luật; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia phiên toà; chú trọng phát hiện vi phạm trong công tác giải quyết án để tăng cường kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm. Phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan thi hành án hình sự và dân sự, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn để góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án.

- Bốn là, nâng cao vai trò chủ động và trách nhiệm của Viện trưởng VKSND các cấp; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.
Ngành Kiểm sát nhân dân được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành. Viện kiểm sát nhân dân các cấp do Viện trưởng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND cấp dưới chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND cấp trên; Viện trưởng VKSND các địa phương và Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao. Đây là nguyên tắc đặc trưng trong tổ chức và hoạt động, làm nên sức mạnh của ngành ta. Tuy nhiên, để tăng quyền chủ động cho Viện kiểm sát các cấp, Viện trưởng VKSND tối cao đã phân cấp quản lý về nhiều vấn đề cho Viện trưởng VKSND cấp dưới, như phân cấp quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ; trong quản lý và sử dụng ngân sách. Bên cạnh đó, theo các đạo luật đã và mới được ban hành thì, các cơ quan tư pháp địa phương đã và đang tiếp tục được giao thêm nhiều thẩm quyền mới trong hoạt động tư pháp. Theo các đạo luật về tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính thì VKSND cấp huyện được tăng thẩm quyền trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và các tranh chấp hành chính; đồng thời dự báo thời gian tới, khối lượng công việc trong lĩnh vực này sẽ tăng thêm nhiều. Luật thi hành án hình sự đã tăng quyền hạn cho VKSND cấp tỉnh trong kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các trại giam đặt tại địa phương. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND qui định Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động điều động và biệt phái Kiểm sát viên trong phạm vi địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Như vậy trong thời gian tới, trách nhiệm của các đồng chí Viện trưởng VKSND địa phương, nhất là đồng chí Viện trưởng VKSND cấp tỉnh sẽ nặng nề hơn, xét cả trên phương diện trách nhiệm tố tụng tư pháp cũng như trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Các đồng chí cần chủ động hơn trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức triển khai những công việc thuộc thẩm quyền được giao, không thụ động chờ hướng dẫn của cấp trên. Mặt khác, các đồng chí Lãnh đạo VKSND các cấp phải gương mẫu, thực sự là tấm gương về trau dồi năng lực chuyên môn, thực thi các hoạt động tố tụng, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Ngoài ra, những thay đổi quan trọng về chức năng, nhiệm vụ của Ngành đòi hỏi cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn trong quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao với các Viện kiểm sát địa phương. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao cần quan tâm nhiều hơn đối với công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp công tác với các VKSND địa phương; phải có biện pháp để chủ động nắm bắt các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác để hướng dẫn hoặc tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao hướng dẫn kịp thời.

Năm là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới;

Trước yêu cầu mới của việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp, công tác cán bộ của ngành ta phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn.
Thời gian qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung thêm gần 2000 biên chế cho Ngành ta, trước hết là nhằm bổ sung cho các khâu công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời, ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7 tới đây. Pháp lệnh này đã ban hành ngạch Kiểm sát viên không theo cấp hành chính và giao quyền chủ động cho Viện trưởng VKSND cấp tỉnh trong điều động và biệt phái Kiểm sát viên trong phạm vi địa phương. Những thay đổi quan trọng nêu trên trong Pháp lệnh Kiểm sát viên là nhằm tạo điều kiện để Ngành ta, trước hết là đồng chí Viện trưởng VKSND địa phương chủ động bố trí, sử dụng cán bộ để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện Đảng chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố và tăng cường vai trò của VKSND trong kiểm sát các hoạt động tư pháp; toàn Ngành cẩn khẩn trương triển khai thi hành Pháp lệnh Kiểm sát viên mới, chủ động tìm nguồn để tuyển dụng đủ biên chế được UBTVQH giao cho ngành ta trong hai năm 2010 và 2011. Xác định lại cơ cấu biên chế, cơ cấu Kiểm sát viên ở Viện kiểm sát các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; báo cáo với cấp có thẩm quyền bổ sung, thay đổi cơ cấu biên chế cho phù hợp với yêu cầu mới. Nghiên cứu đề xuất các chính sách cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp; đồng thời bảo đảm thu hút những người có tâm huyết, có tài, có đức vào ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ của ngành Kiểm sát trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết là đổi mới nhận thức về mục tiêu, hình thức, chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ công chức có đủ tiêu chuẩn, năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới, theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn cao, các chuyên gia giỏi có khả năng nghiên cứu, giải quyết những vấn đề phức tạp trong hoạt động kiểm sát. Tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Xây dựng qui chế, kế hoạch dài hạn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của ngành. Tăng cường cho các cơ sở đào tạo cán bộ của ngành cả về cơ sở vật chất, lực lượng giảng viên để trở thành những trung tâm không thể thay thế về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của ngành.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục rèn luyện cán bộ, Kiểm sát viên về ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật để xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sáu là, đổi mới công tác kế hoạch- tài chính, công tác thống kê, tăng cường hợp tác quốc tế, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần chủ động hơn trong công tác kế hoạch- tài chính; nắm chắc, đầy đủ nhu cầu, nhiệm vụ chi của toàn ngành cũng như của mỗi cấp Kiểm sát; dự toán kinh phí đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các nhiệm vụ chi. Phân bổ kinh phí đúng chế độ, chính sách, dân chủ, công khai, minh bạch; kinh phí đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới công tác phân cấp quản lý chi ngân sách vừa đảm vai trò chủ động của Viện kiểm sát địa phương, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý Nhà nước của VKSND cấp trên với cấp dưới nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tiếp tục nghiên cứu, báo cáo với Đảng, Nhà nước về chế độ kinh phí đặc thù cho các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát.

Ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ- CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nghiên cứu đề xuất với Đảng và Nhà nước tăng cường các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất cho hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc triển khai thực hiện mô hình tổ chức VKSND 4 cấp theo Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đổi mới công tác thống kê, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công tác thống kê phải chính xác, khoa học, đầy đủ, kịp thời, tham mưu đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND các cấp và phục vụ có hiệu quả nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm công tác, đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của Ngành. VKSND tối cao làm tốt vai trò cơ quan đầu mối trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Những nhiệm vụ đặt ra cho Ngành ta thời gian tới là hết sức nặng nề. Trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân đòi hỏi toàn Ngành và mỗi cá nhân chúng ta phải tự mình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện. Chúng ta cần phải tổ chức triển khai nhiều công việc quan trọng để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho. Sau đây, Lãnh đạo VKSND tối cao đã phân công các đồng chí Phó Viện trưởng sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt tới các đồng chí những công việc, những biện pháp cần làm trong thời gian tới. Với tinh thần trách nhiệm cao, đề nghị các đồng chí phát biểu, bổ sung thêm những nội dung công tác, những biện pháp để chúng ta tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

(Kỷ yếu Hội nghị cán bộ ngành kiểm sát nhân dân năm 2011)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây