Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang tại Hội nghị cán bộ ngành KSND năm 2011

Thứ năm - 14/07/2011 23:11
Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ ngành kiểm sát nhân dân năm 2011.
Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang
Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang

Thưa tất cả các đồng chí !

Tôi thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng bầy tỏ sự vui mừng đến dự với các đồng chí “Hội nghị cán bộ ngành Kiểm sát năm 2011” và xin nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị; qua các đồng chí, gửi tới toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân những tình cảm thân thiết nhất và xin chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa tất cả các đồng chí !

Như chúng ta biết, năm 2011 này là năm đầu tiên mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội (Cương lĩnh bổ sung phỏt triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xó hội 10 năm 2011- 2020 và trực tiếp là những mục tiờu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2915. Trong bối cảnh tỡnh hỡnh thế giới như chung ta biết là nhiều yếu tố thuận lợi nhưng đồng thời có những diễn phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới mặc dù có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhưng vẫn có nhiều khó khăn, bất ổn. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đất nước ta đứng trước những thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, những hạn chế, yếu kộm trong quản lý kinh tế - xó hội của đất nước; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sự chống phá của các thế lực thù địch…đặt ra cho đất nước ta những thách thức rất lớn. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng ta, nhân dân ta trong những năm tới là hết sức nặng nề, Vỡ vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI của Đảng đề ra, đũi hỏi sự đồng tâm hợp lực, nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành và riêng ngành Kiểm sát nhân dân cần phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết, các văn kiện của Đại hội; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỡnh, các đồng chí tham gia tớch cực, cú hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi cỏc mục tiờu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra. Với ý nghĩa như vậy, một lẫn nữa cho phép tôi thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi biểu dương Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã sớm chủ động, tích cực tổ chức Hội nghị để quán triệt cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của ngành những chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế- xã hội và cải cách tư pháp đã nêu rõ trong Văn kiện của Đại hội.
Tôi rất vui mừng nhận thấy rằng trong thời gian qua, ngành Kiểm sát nhân dân có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực về mọi mặt, luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp. Từ năm 1986 đến nay, nhất là từ sau khi có các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân đã có sự đổi mới mạnh mẽ và liên tục về nhận thức, về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, cán bộ. Qua việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, từng cán bộ, Kiểm sát viên cũng đã nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn về các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của cải cách tư pháp và xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Kết quả là trong thời gian qua, chất lượng, hiệu quả các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành được nâng lên rõ rệt, ngày càng được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự tin tưởng của Đảng, của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Thưa tất cả các đồng chí!

Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu về cải cách tư pháp và xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh thì kết quả đạt được còn khiêm tốn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp, rất là nghiêm trọng. Tội phạm về kinh tế, tội phạm về ma tuý, tội phạm có tổ chức, có tính chất băng nhóm “xã hội đen”… chưa giảm. Công tác đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm chưa đạt kết quả như mong muốn. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ Kiểm sát còn thiếu về số lượng và chậm được tăng cường về chất lượng. Cơ sở vật chất của ngành tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Đó là những nội dung mà ngành Kiểm sát cần quan tâm nghiên cứu và có các biện pháp tích cực để khắc phục hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Thưa tất cả các đồng chí !

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cũng đã xác định: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và quyền tư pháp. Trên cơ sở đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là chúng ta tiếp tục đổi mới hệ thống các cơ quan tư pháp, trong đó có VKSND. Đảng và Nhà nước đã khẳng định trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Bảo đảm tốt hơn các điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn mới, ngành Kiểm sát chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa về phương thức, biện pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác; về tổ chức, cán bộ và hoàn thiện thể chế pháp luật; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ. Sau đây tôi xin nêu và nhấn mạnh thêm một số nội dung để các đồng chí chúng ta cùng quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Nhà nước liên quan về ngành Kiểm sát chúng ta:

Trước hết, ngành Kiểm sát phải tập trung thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XI của Đảng trong các cấp uỷ Đảng và Viện kiểm sát các cấp. Tuyên truyền, giới thiệu các nội dung lớn, quan trọng, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội, trong đó có chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp và đối với ngành Kiểm sát nhân dân chúng ta. Đồng thời xây dựng Chương trình hành động với các nội dung và biện pháp cụ thể; để các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng được quán triệt sâu sắc tới từng cán bộ, Kiểm sát viên, từng cấp Kiểm sát; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Vấn đề thứ hai là, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 79-KL/TW và đã khẳng định “Tổ chức hệ thống Viện kiểm sát nhân dân thành bốn cấp, phù hợp với hệ thống tổ chức của Toà án nhân dân”. Đây là một chủ trương lớn của Đảng về cải cách tư pháp. Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để thực hiện tốt chủ trương này. Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân phải đáp ứng mục tiêu chung của việc đổi mới các cơ quan tư pháp, đó là đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, đề cao tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật của từng cơ quan và các chức danh tư pháp trong quá trình tiến hành tố tụng; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất lãnh đạo trong ngành, là nguyên tắc tổ chức và hoạt động đặc thù của VKSND chúng ta. Tuy nhiên, việc tổ chức VKSND bốn cấp là một chủ trương lớn, ngành Kiểm sát nhân dân cần phối hợp với cấp uỷ địa phương, với ngành Toà án tổ chức khảo sát tình hình, xây dựng lộ trình thực hiện thích hợp phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền, tránh nóng vội, dẫn đến khó khăn trong hoạt động của các cơ quan tư pháp và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Vấn đề thứ ba là, Bộ Chính trị (khóa X) cũng đã ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tôi được biết VKSND tối cao cũng đã có Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này, nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò của Viện kiểm sát các cấp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn Ngành phải đổi mới biện pháp công tác để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; phải nắm bắt và quản lý được tình hình tội phạm, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, việc áp dụng các biện pháp tố tụng phải có căn cứ, đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, cơ quan xét xử trong điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác đấu tranh với các tội phạm về tham nhũng, ma tuý, xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Củng cố, tăng cường công tác điều tra của Viện kiểm sát, chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm trong hoạt động tư pháp.

Vấn đề thứ tư là, theo đánh giá của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã tạo chuyển biến trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ tư pháp chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và mong đợi của nhân dân. Ngành Kiểm sát cần phải tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; củng cố các cơ sở đào tạo,bồi dưỡng cán bộ của Ngành, nhằm xây dựng đội ngũ công chức có đủ tiêu chuẩn, năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát theo qui định của pháp luật, yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cả về trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp. Đây là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.

Các đồng chí cần chủ động nghiên cứu để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề ra Chiến lược xây dựng hình ảnh về một nền tư pháp đổi mới, trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc; thông qua các phiên tòa xét xử công khai, thông qua việc giải quyết chính xác, kịp thời các tranh chấp, khiếu nại của nhân dân; xây dựng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong các cơ quan tư pháp, đi đôi với việc đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Vấn đề thứ năm là, trong xu thế hội nhập quốc tế, ngành Kiểm sát nhân dân cần tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các đồng chí cần nghiên cứu để tham mưu với Đảng và Nhà nước xem xét, chỉ đạo, có phương án để Viện kiểm sát nhân dân tham gia Hiệp hội Công tố thế giới, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế phục vụ cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm công tác, đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của Ngành. VKSND tối cao làm tốt vai trò cơ quan đầu mối trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự.

Vấn đề thứ sáu là, trước yêu cầu đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của VKSND trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND tối cao cần rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu về cán bộ, kinh phí; báo cáo với Đảng, Nhà nước xem xét, quyết định để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho hoạt động của Ngành. Việc tính toán nhu cầu cán bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cũng như trang bị các phương tiện nghiệp vụ cần được nhìn nhận trong xu thế phát triển của Ngành trong tiến trình cải cách tư pháp; đáp ứng đầy đủ nhu cầu trước mắt và lâu dài.

Thưa tất cả các đồng chí !

Ngành Kiểm sát nhân dân có truyền thống rất đáng tự hào. Ngày nay, đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn trân trọng, tin cậy và chờ đợi những thành công, những đóng góp mới của ngành Kiểm sát vào sự nghiệp bảo vệ pháp chế, đấu tranh phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế, xã hội; góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng tươi đẹp hơn.

Với tinh thần như vậy, tôi xin chúc các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao và toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát luôn luôn tăng cường bản lĩnh, tăng cường niềm tin, sức sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân tin cậy giao phó cho chúng ta.

Xin cảm ơn!

(Kỷ yếu Hội nghị cán bộ ngành kiểm sát nhân dân năm 2011)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây